حراج!

120 Great Expressionist Masterworks CD-ROM and Book

ریال ۹۷۷,۵۵۰ ریال ۸۳۱,۰۰۰

نویسند:

Dover

ناشر:

Dover

سال چاپ:

2011

شابک۱۳:

9780486990736

شابک۱۰:

486990737

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

831,000

ارز:

Rial

توضیحات

120 Great Expressionist Masterworks CD-ROM and Book