حراج!

120 Great Orientalist Paintings CD-ROM and Book

ریال ۹۷۷,۵۵۰ ریال ۸۳۱,۰۰۰

نویسند:

Dover

ناشر:

Dover

سال چاپ:

2010

شابک۱۳:

9780486990385

شابک۱۰:

486990389

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

831,000

ارز:

Rial

توضیحات

120 Great Orientalist Paintings CD-ROM and Book