حراج!

21st Century Astronomy – The Solar System

ریال ۵,۲۶۷,۵۰۰ ریال ۴,۴۷۷,۰۰۰

نویسند:

Kay

ناشر:

Norton

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9780393265118

شابک۱۰:

393265110

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

4,477,000

ارز:

Rial

توضیحات

21st Century Astronomy – The Solar System