حراج!

Clinical Handbook For Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 13/e

ریال 841,434 ریال 715,000

نویسند:

Perrecone

ناشر:

LWW_I

سال چاپ:

2014

شابک۱۳:

9789351293781

شابک۱۰:

9351293785

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

715,000

ارز:

Rial

توضیحات

Clinical Handbook For Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical-Surgical Nursing, 13/e