حراج!

Quality Assurance and Control in Diagnostic Radiology and Imaging

ریال 490,000 ریال 441,000

نویسند:

Bhargava

ناشر:

CBS

سال چاپ:

2015

شابک۱۳:

9788123925943

شابک۱۰:

8123925948

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

10

قیمت نهایی:

441,000

ارز:

Rial

توضیحات

Quality Assurance and Control in Diagnostic Radiology and Imaging