حراج!

Smart Textiles for Protection

ریال ۱۲,۰۰۵,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۳,۰۰۰

نویسند:

Chapman

ناشر:

Woodhead Publishing

سال چاپ:

2013

شابک۱۳:

9780857090560

شابک۱۰:

857090569

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

50

قیمت نهایی:

6,003,000

ارز:

Rial

توضیحات

Smart Textiles for Protection