حراج!

Soil Mechanics and Foundation Engineering

ریال ۹۸۰,۰۰۰ ریال ۸۳۳,۰۰۰

نویسند:

Huat

ناشر:

Prints India

سال چاپ:

2016

شابک۱۳:

9788131529591

شابک۱۰:

8131529592

قیمت اولیه:

تخفیف درصدی:

15

قیمت نهایی:

833,000

ارز:

Rial

توضیحات

Soil Mechanics and Foundation Engineering